Benchmarking to nic innego jak badania porównawcze lub analiza porównawcza. Jest to bardzo popularna praktyka stosowana w zarządzaniu, która polega na porównywaniu procesów oraz praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo, ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wyniki takiej analizy posłużą nam jako podstawa doskonalenia.

Najważniejsze dla skuteczności benchmarkingu są:

 • posiadana wiedzy na temat koncepcji benchmarkingu,
 • postawa liderów i wsparcie kadry menadżerskiej,
 • udokumentowanie własnych procesów i praktyk,
 • oraz nastawienie do dzielenia się wiedzą wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Wyróżniamy następujące rodzaje benchmarkingu:

 • Benchmarking strategiczny – polega na porównywaniu wizji, misji i strategii liderów rynkowych w celu określenia ich kluczowych czynników sukcesu.
 • Benchmarking procesów – polega na analizie procesów liderów rynkowych pod kątem ich efektywności i wartości dla klienta.
 • Benchmarking produktów – dotyczy produktów i usług oferowanych przez lidera.
 • Benchmarking metod zarządzania – koncentruje się na porównywaniu stosowanego przez lidera systemu zarządzania.

Stosując kryterium podmiotowe, można wyróżnić trzy rodzaje benchmarkingu:

 • Benchmarking wewnętrzny – polega na przeprowadzaniu porównań wewnątrz przedsiębiorstwa. Może on dotyczyć innych wydziałów, filii i oddziałów firmy.  Cechuje się również niskim kosztem przeprowadzenia i względnie krótkim czasem realizacji.
 • Benchmarking zewnętrzny – polega na porównywaniu się z najlepszymi firmami spoza organizacji z tego samego sektora. Ze względu na bardzo ograniczoną ilość informacji możliwych do uzyskania od partnera procesu uważa się go za najtrudniejszy rodzaj benchmarkingu.
 • Benchmarking funkcjonalny – polega na porównywaniu się z firmami spoza sektora pod względem funkcjonalnym. Zaletą tego rodzaju benchmarkingu jest relatywnie łatwy dostęp do informacji, gdyż partnerzy nie stanowią konkurencji. Istnieje również możliwość wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, które mogą dać dużą przewagę konkurencyjną.

Zalety benchmarkingu:

 • identyfikacja najodpowiedniejszych dla wdrożeń procesów
 • doskonalenie procesów realizowanych w firmie
 • eliminacja skutków oporu wobec zmian inspirowanych przez otoczenie firmy
 • identyfikacja pozycji konkurencyjnej
 • zwiększenie skuteczności, efektywności i możliwości adaptacji procesów
 • zwiększenie potrzeby wprowadzenia zmian
 • wyznaczenie przyszłych trendów i kierunków rozwoju
 • wyznaczenie priorytetów w zakresie doskonalenia wielu czynności
 • wysoki poziom zalet konkurencyjnych.

Wady benchmarkingu:

 • postrzeganie benchmarkingu jako szpiegostwa lub wywiadu gospodarczego
 • naśladownictwo
 • ograniczenie kreatywności
 • adaptacja pomysłów zewnętrznych.

A Wy co myślicie o praktyce benchmarkingu? Zapraszam do komentowania.

Komentarze

komentarze