Diagram Ishikawy służy do ilustrowania związków przyczyna-skutek, tym samym pomaga nam dostrzec złożoność problemu. Ishikawa opracował diagram, w którym analiza rozpoczynana jest od stwierdzenia wystąpienia skutku i prowadzona w kierunku identyfikacji wszystkich możliwych przyczyn, które go spowodowały. Wśród przyczyn wymienił on 5 głównych składowych określanych jako 5M:

  1. Manpower – ludzie,
  2. Methods – metody,
  3. Machinery – maszyny,
  4. Materials – materiały,
  5. Management – zarządzanie.

Od czego zaczynamy? Procedura analizy za pomocą diagramu Ishikawy wymaga przejścia przez kilka etapów jego tworzenia. Pierwsza faza to określenie występującego problemu. To właśnie on będzie reprezentowany przez główną, poziomą oś diagramu Ishikawy, która jest analogią do kręgosłupa ryby. W następnej fazie należy określić główne grupy przyczyn, które powodują występowanie danego problemu. Jest to inaczej odpowiedź na pytanie: co jest powodem występowania danego problemu? Etap trzeci to szczegółowe określenie przyczyn w ramach głównych grup. Kolejnym etapem jest następne uszczegółowienie w tych grupach, które były określane poprzednio. Ostatnim etapem będzie dokładne przeanalizowanie diagramu i w miarę potrzeb, podjęcie kolejnych uszczegółowień. Powstały diagram będzie wizualnie przypominał szkielet ryby, a poszczególne ości będą symbolizowały przyczyny danego problemu.

Diagram Ishikawy pozwala na łatwy i przejrzysty sposób wizualizacji problemu wraz z możliwymi obszarami jego przyczyn. Taka forma przedstawienia problemu sprzyja również rozwiązywaniu problemów w ramach burzy mózgów, gdzie grupa ludzi może wspólnie proponować przyczyny występowania problemów w ramach różnych ich grup. Diagram Ishikawy może być także istotnym źródłem informacji dla innych narzędzi i metod zarządzania jakością, takich jak: analiza SWOT, metoda FMEA oraz diagramy Pareto i PDPC.

Co myślicie o tym narzędziu? Zapraszam do pozostawiania komentarzy.

Komentarze

komentarze