Analiza FMEA (Failure mode and effects analysis) jest to analiza rodzajów i skutków możliwych błędów. Głównym celem metody jest ustalenie związków przyczynowo-skutkowych powstawania potencjalnych wad produktu lub procesu przy uwzględnieniu w analizie potencjalnego ryzyka. Następnym krokiem jest wyeliminowanie lub zminimalizowanie ryzyka związanego z potencjalnymi wadami. Analizę FMEA możemy wykorzystać jako następny etap po wykonaniu Diagramu Ishikawy.

Wyróżniamy dwa rodzaje analizy FMEA:

  • DFMEA – jest ukierunkowana głównie na optymalizację niezawodności produktu, w wyniku której uzyskujemy informacje o silnych i słabych punktach wyrobu.
  • PFMEA – jest prowadzona w celu rozpoznania czynników, które mogą prowadzić do ewentualnych zakłóceń procesów wytwarzania.

Dzięki metodzie FMEA możemy ciągle doskonalić nasz produkt lub proces poprzez poddawanie go kolejnym analizom. Na podstawie uzyskanych wyników możemy wprowadzać nowe poprawki i rozwiązania, skutecznie eliminujące źródła wad poprzez pomysły mające na celu ulepszanie właściwości wyrobu lub procesu.

Analiza ilościowa wad ma na celu oszacowanie czynników potencjalnego ryzyka. Polega ona na ocenieniu każdej wady liczbą całkowitą z przedziału od 1 do 10 biorąc pod uwagę trzy poniższe kryteria:

  • R – częstość wystąpienia wady
  • Z – znaczenie wady dla klienta
  • W – poziom wykrywalności

Na podstawie powyższych kryteriów liczymy liczbę priorytetu według wzoru: RPN = R x Z x W

Wartości obliczone za pomocą wzoru mogę zawierają się w przedziale od 1 do 1000. Im wartość jest większa, tym ryzyko związane z daną wadą jest wyższe. Najczęściej ustala się pewien poziom krytyczności, czyli wartość powyżej której będą analizowane wszystkie wady. Przyjmujemy wartość RPN powyżej 100.

Na tym etapie pojawiają się propozycje wprowadzenia działań zapobiegawczych i korygujących w celu zmniejszenia lub eliminacji ryzyka wystąpienia wad określonych jako krytyczne. Jeśli całkowite wyeliminowanie wady jest niemożliwe, należy zaproponować działania zmierzające do zmniejszenia negatywnych skutków ich występowania, a ich wyniki poddawać kolejnej weryfikacji metodą FMEA.

A czy Wy stosujecie analizę FMEA w celu znalezienia potencjalnych wad? Zapraszam do dzielenia się opiniami.

Komentarze

komentarze